همیار مجازی

برچسب: آیین بودیسم

مرگ و زنده شدن از نگاه دین های مختلف روی زمین

مرگ در واقع مرگ یک واقعیت تغییر ناپذیر است و هرکس به نوبه ی خود دیر یا زود آن را میچشد. وقتی خبر مرگ یکی از اعضای خانواده یا فامیل به گوشمان می رسد بسیار ناراحت می شویم اما بیاید نگاه کنیم ببینیم زندگی بعد از مرگ در ادیان مختلف چگونه است؟    مسیحیت زندگی بعد از مرگ در میان…